Textuella särdrag som kvalitet : En studie om att automatiskt mäta kvalitet i teknisk dokumentation

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Författare: Sarah Hantosi Albertsson; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna uppsats har undersökt vilka textuella särdrag som upplevs som brott emot kvalitet för den tekniska dokumentationen internt på Saab och hur särdrag som valts enligt experters bedömning kan evalueras automatiskt. Uppsatsen har med hjälp av data som genererats ur en deltagande design föreslagit en ny automatisk metod för att undersöka kvalitet i teknisk dokumentation. Tekniska skribenter och redaktörer deltog för att besvara uppsatsens första fråga och resultatet ifrån detta är en samling textuella särdrag som är möjliga att kvantifiera. Ur samlingen valdes fyra textuella särdrag som sedan undersökts genom programmering med syfte att evaluera textens läsbarhet, textens unikhet och dess syntaktiska struktur genom dependensparsning och dependenslängd som ett värde för kvalitet. Kvalitetsvärdet som systemet genererar anses validerat. Uppsatsen visar därmed att det finns goda möjligheter att använda mått som en del i en kvalitetsbedömning för teknisk dokumentation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)