Sexuellt våld och socialt arbete

Detta är en Magister-uppsats från Malmö högskola/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Denna studie fokuserar på hur fenomenet sexuellt våld beskrivs som problem i det sociala arbetets fält. Dess syfte är att undersöka hur de som i sin yrkesutövning möter sexuellt våld uppfattar och definierar problemet. Studien utfördes ur kvalitativ ansats och genomfördes medelst halvstrukturerade intervjuer, vars resultat sedan analyserades genom genusteori och feministiska perspektiv. Dess övergripande resultat visar att problemet sexuellt våld i socialt arbete förstås som ett särskilt svårt och känsligt problem med tydliga kopplingar till föreställningar om kön. Det beskrivs som nära knutet till andra typer av våld men särskiljs genom sin anknytning till sex och sexualitet. Av studien framgår vikten av att utmana vår förståelse av genus och att söka mer kunskap om problemet sexuellt våld för att kunna arbeta vidare med problemet på ett adekvat sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)