Stigma, skam och droger

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka hur samhällets stigmatisering påverkar drogbrukare i kontakten med vården och i deras personliga relationer. Studien undersöker hur drogbrukare rättfärdigar och motiverar sitt drogbruk i relation till den stigmatiserade bilden från samhället. Studien har tagit avstamp ur perspektivet stigmatisering och neutraliseringstekniker. Utformningen av narkotikapolitiken samt narkotikalagstiftningens förändring genom åren och dess inverkan på samhällets bild av droger och drogbruk har informerat bakgrunden till studien. Studien har utgått från en kvalitativ metod i form av personliga intervjuer med drogbrukande individer. Transkriptionerna har sedan analyserats tematiskt, där två huvudsakliga teman samt ett antal underteman identifierats. Utifrån det primära temat har analysen förts utifrån hur stigma påverkar intervjupersonerna i kontexten samhälle, kriminalitet och som vårdsökande. I det sekundära temat har studien undersökt intervjupersonernas motivation samt rättfärdigande av sitt drogbruk. Analysen av materialet ledde till slutsatsen att intervjupersonerna lider av den stigmatiserade samhällsbilden av droger. Den kriminaliserade och stigmatiserade status av drogbruket leder till hemlighetsmakeri, psykisk ohälsa och oro för sin ekonomiska trygghet. Intervjupersonerna rättfärdigar drogbruket med att de självmedicinerar eller har en bristande tillit till rättssamhället. Studien finner att Sveriges narkotikapolitik behöver moderniseras genom att ta hänsyn till måendet och orsaken till brukarnas situation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)