Politiska marionetter eller ostyrbara närbyråkrater? En studie av organisatoriska förändringars inverkan på lärare och rektorer

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Uppsatsen undersöker hur lärare och rektorer förhåller sig till förändringar i skolans organisation. Skolans organisation vilar på fyra organisationsmodeller: den byråkratiska modellen, den professionella modellen, brukarmodellen och marknadsmodellen. Traditionellt har skolan präglats av de två förstnämnda modellerna men sedan de skolpolitiska reformerna på 90-talet har de två sistnämnda modellerna gjort entré. De nya modellerna stipulerar både nya formella som nya informella regler för lärare och rektorer. Utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv borde lärare och rektorer därmed anta fyra olika förhållningssätt i sin myndighetsutövning. Men utifrån ett närbyråkratiskt perspektiv är offentliga tjänstemän genom sin inneboende handlingsfrihet svåra att styra politiskt. Slutsatsen är att lärares och rektorers myndighetsutövning alltid begränsas av de villkor organisationen dikterar men eftersom alla de fyra organisationsmodellerna finns representerade i skolans styrning och ingen är implementerad fullt ut har de en valmöjlighet att från situation till situation välja vilket av dessa fyra modellers förhållningssätt de ska inta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)