Anhörigas upplevelser när patienten vårdas palliativt

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Varje år avlider ett stort antal människor som haft behov av palliativ vård inför döden. Den palliativa vården ska generera ett lindrat lidande för såväl patient som anhörig. Sjuksköterskan är ansvarig för att såväl patient som anhöriga får god vård efter individuella upplevelser och behov. Problem: Sjuksköterskor upplever att det är svårt att skapa en god vårdrelation till anhöriga inom palliativ vård samt att kunna lindra deras lidande, då de upplever bristande kunskap och förståelse för anhörigas upplevelseperspektiv. Syfte: Att beskriva anhörigas upplevelser när patienten vårdas palliativt. Metod: Systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes. Resultat: Anhöriga upplevde övergivenhet till följd av ensamhet och social isolering. De upplevde ansvar gentemot patienten vilket orsakade oro och skuld. Genom tröst och trygghet kunde de anhöriga uppleva välbefinnande. Slutsats: Anhöriga behöver bli bekräftade och delaktiggjorda för att kunna uppleva välbefinnande och lindrat lidande när patienten vårdas palliativt. Förståelsen för anhörigas upplevelser kan kombinerat med ett genuint engagemang från sjuksköterskan bidra till ett gott stöd för anhöriga. Genom att stödja och delaktiggöra anhöriga på ett individanpassat sätt främjas deras livskvalitet och lidandet lindras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)