Biståndshandläggares arbete för att minska ensamhet och social isolering hos äldre : En intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

Sammanfattning: Föreliggande studies syfte var att undersöka biståndsläggarens arbete för att minska ensamhet och social isolering hos äldre personer. En kvalitativ explorativ design användes och materialet till studien samlades in genom semistrukturerade intervjuer med sex biståndshandläggare. Genom en tematisk analys framkom fyra huvudteman: vad är ensamhet och social isolering, identifiering och information, betydelsen av insatser och sociala sammanhang samt biståndshandläggaren och den äldre personen. Sammanfattningsvis beskriver de intervjuade biståndshandläggarna att ensamhet och social isolering kan förebyggas och minskas genom kommunala insatser men att den viktigaste faktorn är närheten till familj och sociala nätverk. Biståndshandläggarna beskriver också att de kan uppleva maktlöshet, både i förhållande till den enskilde och i förhållande till riktlinjer och brist på resurser inom den egna verksamheten. Maktlösheten kopplas i diskussionsavsnittet till Lipskys teori om frontlinjebyråkrater. Trots de utmaningar som finns är biståndshandläggarna överens om att de har en viktig och betydande roll i arbetet för att tillgodose den enskildes behov.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)