Social interaktion vid distansstudier på gymnasienivå - en kvalitativ studie om interaktion mellan lärare och elev

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Abstract Författare: Maria Hovold Titel: Social interaktion vid distansstudier på gymnasienivå - en kvalitativ studie om interaktion mellan lärare och elev Kandidatuppsats: SOCK05, 15 hp Internet Vårterminen 2020 Handledare: Margareta Nilsson-Lindström Sociologiska institutionen, vårterminen 2020 Syftet med denna uppsats är att bidra till förståelsen av hur den sociala interaktionen fungerar för personer som studerar eller undervisar i gymnasiekurser på distans. Uppsatsen behandlar lärare och elevers relationer och roller och hur dessa ser ut då all interaktion sker på distans. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes med elever och lärare för att nå en djupare förståelse för dessa företeelser. Den teoretiska referensramen utgår från symbolisk interaktionism representerad av George H. Mead och Erving Goffman. Begrepp som används är Meads den generaliserade andre och självbetingning. Goffmans begrepp är främre och bakre region, den sociala rollen, cynisk och uppriktig aktör och intrycksstyrning. Studien har visat att roller och relationer vid distansundervisning skiljer sig från traditionell undervisning på en för lärare och elever gemensam plats, så kallad platsskola. Relationerna på distans kan både blir djupare och bättre än på plats, men vid brist på enskild interaktion blir relationerna sämre. Genomgående visas det att ju mer interaktion som sker mellan lärare och elev ju bättre bli relationen. Privata samtal mellan lärare och elev lyfts upp som den bästa interaktionsformen för att få en närmare relation. Dock vill lärarna och de flesta eleverna inte ha en privat relation, utan det är lärar- och elevrelationer som de är ute efter. Lärarna menar att rollen som lärare blir tydligare vid distansundervisning då de slipper att ha en uppfostrande roll och hålla ordning på elever som ej sköter sig. Vid distansundervisning kan det bli lättare för elever att hålla sig undan och spela en roll gentemot lärarna, än på platsskola.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)