Lärares syn på ämnesintegrerad undervisning

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Det har sedan lång tid tillbaka diskuterats hur elever bäst utvecklar sina kunskaper och vilket arbetssätt som gynnar elevens lärande-om det är genom ämnesspecifik undervisning eller i undervisning som är ämnesintegrerad. Forskningen visar fördelar och nackdelar med den ämnesintegrerade undervisningen. För att få en ökad förståelse kommer jag i denna empiriska studie ta reda på åtta lärares syn på ämnesintegrerad undervisning samt hur de använder detta arbetssätt och vilka ämnen som inkluderas. I studiens intresse ligger också att ta reda på vilka möjligheter och hinder lärare anser att ämnesintegrerad undervisning medför samt vilka förutsättningarna är. Studien använder den didaktiska triangeln som teoretisk utgångspunkt då undersökningen handlar om undervisning och om förhållandet mellan elever, lärare och innehåll. För insamling av data valdes kvalitativa semistrukturerade intervjuer som efter inspelning transkriberades. Empirin valdes att analyseras genom metoden innehållsanalys för att få fram ett resultat. Genom innehållsanalysen av intervjuerna visas tre teman i resultatet. Lärare talar om att de använder ämnesintegrerad undervisning som är medvetet planerad, spontan samt omedveten. De förklarar också när de väljer att inte ämnesintegrera. Lärarna talar om ämnesintegrering i temaarbete och ämnesintegrering utan övergripande tema. Resultatet visar att lärare ofta utgår från NO- eller SO-ämnena vid ämnesintegrering och ämnen som lärare oftast väljer att integrera med dessa är svenska och bild. Matematikämnet är det ämne lärare anser svårast att ämnesintegrera och menar att läromedlen är den största anledningen till denna icke-integrering. Möjligheterna som ämnesintegreringen ger är att eleverna får en rolig, meningsfull undervisning som visar helhet och sammanhang. Verkligheten är inte uppdelad i ämnen så därför får eleven lättare att förstå samhället genom en ämnesintegrerad undervisning. Både forskning och studiens lärare menar att tidsaspekten är betydande för ämnesintegreringen. Det blir en tidsvinst vid undervisningen samtidigt som det blir brist på tid vid planeringen av undervisningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)