Socionomkonsulter i utredningsarbete inom barn och unga : -hur upplever socialsekreterare och verksamhetsansvariga att användningen av socionomkonsulter påverkar socialtjänstens barnutredningar i Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning:  Denna studie har ämnat att undersöka socialsekreterares och verksamhetsansvarigas upplevelse av socionomkonsulters roll och betydelse för den ordinarie verksamheten.  Studien genomfördes med två separata webbenkäter som riktats till socialsekreterare respektive verksamhetsansvariga inom området barn och unga i tre svenska kommuner. Resultatet visar att socionomkonsulters arbete riskerar att påverka utredningarnas kvalitet och klienters rättssäkerhet negativt. Socionomkonsulter kan ha en positiv inverkan på klienters rättssäkerhet, men det är i hög grad beroende av vilken socionomkonsult som verksamheten anlitat. Den främsta anledningen till att verksamheterna anlitar socionomkonsulter är för att underlätta vid tillfälligt hög arbetsbelastning. Socialsekreterare upplever dock att konsultanvändning riskerar att generera bristfälliga och oavslutade utredningar som snarare medför ett merjobb för den ordinarie personalen. Socialsekreterare och verksamhetsansvariga uppger att socionomkonsulter saknar kunskap om verksamheternas lokala rutiner och insatser, vilket kan resultera i att utredningarna avslutas med beslut om insatser kommunen inte har möjlighet att erbjuda. Både socialsekreterare och verksamhetsansvariga anser att anlitandet av socionomkonsulter i deras verksamheter över tid bör minska. Vi drar slutsatsen att utredningsarbetet av barn och unga bör präglas av en kontinuitet som verkar gå förlorad vid anlitandet av socionomkonsulter.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)