”Språk består av grammatik” : En kvalitativ studie om svensklärares undervisning och inställning till grammatikundervisning i ämnet svenska på gymnasiet.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

Sammanfattning: Den här uppsatsens syfte är att undersöka svensklärares inställning till grammatikundervisning på gymnasiet samt undersöka vilka arbetssätt de använder sig av. Undersökningen bygger på en kvalitativ ansats i det att ett frågeformulär skickades ut till svensklärare som arbetar på gymnasiet. Det insamlade materialet analyserades med hjälp av en tematisk analys. Resultatet delades därmed in i huvudkategorier efter de teman som kunde utläsas. Studiens teoretiska utgångspunkt är teacher cognition som handlar om lärares tankar om sin undervisning. Resultatet visar att lärarna i huvudsak arbetar utifrån det så kallade traditionella synsättet men integrerar grammatiken i andra moment i undervisningen, exempelvis vid olika typer av respons och textanalyser vilket kan kopplas till det så kallade funktionella synsättet. Lärarna förklarar även att de vill att eleverna ska lära sig ett metaspråk kopplat till grammatiken för att kunna använda sig av det i andra sammanhang. Lärarna beskriver även att grammatiken kan bidra till att elever utvecklar sitt skriftspråk samt att grammatiken kan vara en hjälp vid inlärning av andra språk.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)