Närhet och tillgänglighet till fotbollsplaner i Nacka kommun : En studie genom nätverksanalyser och space syntax

Detta är en Master-uppsats från KTH/Urbana och regionala studier

Författare: Tim Kahlbom; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Studien har använt sig av nätverksanalyser med teorier av space syntax för att undersöka närhet och tillgänglighet till fotbollsplaner i Nacka kommun, Stockholms län. Även har teorier om effekterna av närhet till idrottsplatser använts för att belysa relationen mellan tillgänglighet och hälsa.   Studien vill i huvudsak utreda tillgängligheten till befintliga fotbollsplaner för barn och ungdomar i åldrarna 7 till 20 år i Nacka kommun. Detta har gjorts genom analyser av gång- och cykelnät samt kollektivtrafik. Resultaten har använts för att diskutera framtida placeringar av fotbollsplaner.   Studien har identifierat områden som är av mer behov än andra platser i kommunen med avseende på närhet- och tillgänglighetsaspekter samt belastning av planerna. Genom analyserna går det att se att vissa kommunala riktlinjer och värderingar är i linje med analysens resultat samtidigt som vissa områden har ett större behov av fotbollsplaner än vad kommuner ger antydan för.  Resultatet antyder att Älta och Sicklaön har det största behovet av fotbollsplaner med avseende på hur många barn och ungdomar som har nära till befintliga fotbollsplaner. Områden har pekats ut som potentiella fokusområden, men exakt lokalisering saknas. Sicklaön tenderar att ha ett störst behov av mer tillgängliga fotbollsplaner då störst expansion av bostäder kommer ske i området. Främst på västra Sicklaön. Studien visar att Saltsjöbaden-Fisksätra har minst behov i förhållande till kapacitet och området visar även på många goda värden på tillgänglighet på övergripande nivåer. Saltsjö-Boo visar på att de har en relativt god kapacitet men dålig tillgänglighet i de norra delarna. Kommunens planerade fotbollsplaner i Saltsjö-Boo kan resultera i att områdets närhetsbehov täcks, men placeringen får inte stöd baserat på kapacitetsbehov, då området redan har näst minst behov av en fotbollsplan. Visserligen ska det noteras två saker. För det första, i denna studie har ”bollplaner” (som inte är bokningsbara) uteslutits ur analyserna. Dessa är högst relevanta ur en spontanidrottssynpunkt och motion för unga. Dessa blir speciellt intressanta när nu diskussioner startat om att göra bollplaner som inte är bokningsbar möjliga att boka för organiserad fotboll. För det andra, denna typ av analys går att göra för mängder av olika funktioner i staden och inte nödvändigtvis bara fotbollsplaner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)