Förlossningsdepression hos mannen : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Depression är ett globalt hälsoproblem med allvarliga konsekvenser. Stora livsförändringar som till exempel barnafödande innebär ofta stora påfrestningar, vilket kan leda till psykisk ohälsa. Postpartumdepression (PPD) är ett sjukdomstillstånd som drabbar modern men även fadern och inte minst hela familjen.Syfte: Syftet med studien var att beskriva männens upplevelser när de drabbas av förlossningsdepression. Metod: En allmän litteraturstudie med induktiv ansats, niovetenskapliga artiklar användes för resultaten och kodades ner till teman och kategorier. Resultat: Resultatet i litteraturstudien delades in i tre teman och sexkategorier. Det första temat var fädernas upplevelser av stress. Fäderna upplevde stress genom att känna ansvar att bära upp hemmet ekonomiskt och av att inte få tillräckligt med sömn. Andra temat var fädernas upplevelser av otillräckligt stöd.Stödet från sjukvården visade stora brister, i form av otillräcklig information och avsaknad av stöd riktad till fäderna. Sista temat var påverkan i relationen. Fäderna upplevde i hög grad en bristfällig delaktighet vilket skapade utanförskap till både modern och barnet. Konklusion: PPD hos fäder är ett vanligt tillstånd med risker för allvarliga konsekvenser. Det saknas i stor utsträckning tillräckliga möjligheter att både upptäcka och behandla tillståndet. Om stödet är bristfälligt ökar risken för allvarliga konsekvenser som att barnens utveckling och relationen till partner försämras. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)