En förlösande ställning. Kvinnors upplevelse av att föda barn på förlossningspall.

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: I Sverige föder mer än 80 % av kvinnorna i en horisontell position. Detta trots både de obstetriska fördelar som visats med den vertikala ställningen samt att flertalet studier visar att kvinnor som föder i upprätta positioner i större utsträckning är mer nöjda än de kvinnor som föder i en liggande position. Denna studies syfte var att belysa kvinnors upplevelse av att föda på förlossningspall. I studien, som har en kvalitativ ansats genomfördes 12 enskilda intervjuer med kvinnor som fött på förlossningspall. Studiens analys var inspirerad av Burnard och resulterade i fyra huvudkategorier; Partnerns roll, Födelsemiljö, Förlösande ställning samt Första känslan. Det framkom i studien att kvinnorna hade positiva upplevelser av att föda sina barn på förlossningspall. Resultatet diskuteras delvis utifrån Halldorsdottir och Karlsdottirs barnmorsketeori. Slutsatsen av denna studie är att barnmorskor behöver ha en tillåtande attityd till förlossningsställningar så att kvinnor tillåts föda i den ställning som just de finner vara den bästa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)