Äldre personer och sömn : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

Sammanfattning:

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva omständigheter som påverkade sömnen hos äldre samt vilka icke-medicinska omvårdnadsåtgärder som kan göras för att lindra sömnproblem. Äldre i studien var personer över 60 år, men det var ingen åldersbegränsning i urvalet av studierna. För att besvara frågeställningarna genomfördes en litteratursökning i databaserna Medline (Pubmed), Academic search elite, Science Direct utifrån inkulsionkriterierna. Det var 12 empiriska studier som inkluderades och granskades. Resultatet visade att omsändigheter för sömproblem var att vara äldre och att lida av depression. Yttre omsändigheter som påverkade sömnen var ljud, ljus, obekväm temperatur i rummet och okänd miljö. Inre omständigheter var inkontinens, mindre rölighet, nedsatt kognitiv förmåga, mediciner och smärta. Förebyggande omständigheter var aktivitet på dagen och tillfredställande socialt liv. Lindrande omständigheter på sömnproblemen var självvald musik. Varma och neutrala sockor hjälpte inte äldre personer med sömnproblem, men minskade insomningstiden hos äldre personer utan sömnproblem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)