Från vision till verklighet - ett arbete om kommunikation och förmedling av vision och mål i en geografiskt spridd organisation.

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: De kanske största och mest komplexa frågorna som människan har ställt sig rör hennes existens. Det ligger i människans natur att ifrågasätta sin omgivning och söka mening med livet. På samma sätt ställer sig människor ute på olika företag samma frågor och söker efter meningen med deras arbete. Dagens företagsklimat skapar ett stort behov för verksamheter att inrätta vision och mål för att kunna få fram en lämplig strategi för företaget. Undersökningar visar att det finns en svårighet att integrera vision och mål i företag. Denna bakgrund har skapat ett intresse hos oss att undersöka hur vision och mål kommuniceras och förmedlas i organisationer. Uppsatsens syfte är att undersöka i vad mån vision och mål kommuniceras och förmedlas i en geografiskt spridd organisation. Ett delsyfte är att identifiera eventuella brister i kommunikationsprocessen och uppmärksamma vilka följder det kan ge. Vår forskningsfråga lyder: Hur kan ett företags vision och mål kommuniceras och förmedlas för att det ska genomsyra arbetet i en geografiskt spridd organisation? Det teoretiska ramverk som uppsatsen vilar på består dels av strategiteorier, dels av kommunikationsteorier såsom intern marknadsföring och organisationskommunikation. Det empiriska materialet består av en expertintervju med en konsult verksam inom området och en fallstudie på hemtextilkedjan Hemtex AB, som har en geografiskt spridd organisation. Resultaten av vår undersökning visar att det finns variationer i uppfattningen av visionsdokumentet och tydliga brister i företaget i vår fallstudie när det gäller anslutningen till det. Vi anser att grunden till detta ligger i en alltför enkelriktad kommunikationsprocess från ledningens sida och en svag känsla av delaktighet hos de anställda. Vår konklusion utmynnar även i att vi ger konkreta förslag på företagsspecifika förbättringar åt Hemtex AB.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)