Ordinlärning i svenska som andraspråk ur ett undervisnings- och elevperspektiv

Detta är en L3-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Sammanfattning: Att tillägna sig ett nytt språk handlar till stor del om att erövra de byggstenar som språket är uppbyggt av – orden. Eftersom mängden ord i ett språk är näst intill oändlig och det är en tidsödande process att lära sig ord omedvetet, kan ordundervisning spela en viktig roll. Att som lärare bli medveten om hur man kan undervisa för att ge eleverna så bra förutsättningar som möjligt att utöka sitt ordförråd, är därför av stor vikt för elevernas språkutveckling. Det här utvecklingsarbetet belyser ordinlärning i svenska som andraspråk (SVA) ur ett undervisnings- och elevperspektiv. Under en fyraveckorsperiod har elever i SVA 1 på gymnasial nivå inom vuxenutbildningen undervisats i ordinlärning genom att praktisera olika strategier på veckans ord. Efter periodens slut har de intervjuats om sina åsikter om undervisningen och vad de tror att de kommer att ha användning av i framtiden då de ska lära sig nya ord. Resultatet från studien visar att eleverna uppskattat ordinlärningsundervisningen, dels för att de lärt sig många nya ord, dels för att de lärt sig olika strategier som de menar att de kommer att ha användning av i framtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)