Orsaker till varför kvinnor slutar amma : En webbaserad enkätundersökning

Detta är en Magister-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Världshälsoorganisationen rekommenderar helamning till barnet blivit 6 månader. Trots detta helammar få kvinnor så länge. Bröstmjölk anses vara den bästa födan för det nyfödda barnet och har hälsosamma effekter för både mamma och barn. Amningsstatistik visar att 13% helammar vid 6 månaders ålder och amningstrenden i Sverige går nedåt. Barnmorskans amningsfrämjande arbete har betydelsefull roll. Syfte: Att kartlägga orsaker till varför kvinnor slutar helamma före 6 månader. Metod: Webbaserad enkätundersökning med mixad metoddesign. Dataanalys med deskriptiv statistik samt kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Enkäten besvarades av 160 deltagare. Under graviditet önskade 86% helamma >6 månader men enbart 26% ammade enligt intention. I resultatet framkom att informationen på mödravård var idealistisk snarare än realistisk och 30% upplevde uteblivet stöd gällande amning från mödravård till barnhälsovård. Förstföderskor ansåg att amningen var svårare än förväntat. Partnern ansågs vara det viktigaste stödet under amningsperioden. Vid amningsstöd instruerade barnmorskor med hands-on teknik. Omföderskor ammade i högre utsträckning >6 månader jämfört med förstföderskor trots att de inte blivit erbjudna att medverka på föräldraförberedandekurs. Slutsatser: Mammor slutade helamma på grund av att amningen stressade, otillräcklig mjölkproduktion, barnet fick annan föda, otillräcklig viktuppgång hos barnet och psykisk ohälsa. Mammor efterfrågade individualiserad amningsinformation och spontant stöd från barnmorska.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)