Studenters förhållande till stress och fritidsaktiviteter

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap

Författare: Jessica Hörnebrant; [2008]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Fysisk aktivitet har en positiv effekt på stressnivån för att den är belönande och för att stressen reduceras. För hög grad av stress har en negativ inverkan på organismen, både psykiskt och fysiskt. I en enkätundersökning på en högskola deltog 92 studenter, varav 54 kvinnor och 38 män från olika program och kurser. Enkäten bestod av tre delar, första delen handlade om stressnivåer och typ A personlighet. Andra delen handlade om stämningslägen och den tredje om fritidsaktiviteter. Fritidsaktiviteterna delades sedan in i fyra kategorier, socialt aktiv, socialt passiv, osocialt aktiv och osocial passiv. Inga differenser av kön eller ämnesval sågs på de mätta variablerna förutom att de kvinnliga studenterna upplevde mer stress än de manliga. Sambandet mellan aktivitet och stressnivå bekräftades delvis.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)