Den multifunktionella byggnadens roll i ett socialt hållbart kvarter

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

Sammanfattning: Denna studie handlar primärt om social hållbarhet som är ett stort och omfattande begrepp. I dagens stadsplanering används begreppet i ett bredare perspektiv. Studien har som syfte att fokusera mer ingripande på social hållbarhet för enskilda multifunktionella byggnader, genom att samla in kunskap om ämnet och belysa innebörden. De valda multifunktionella byggnaderna är Icon i Växjö och Spektrum i Göteborg. Syftet med denna studie är att genom forskning och utvärdering konkretisera människans dagliga behov och hur de kan tillgodoses i en multifunktionell byggnad samt dess bidragande roll för ett socialt hållbart kvarter. Målet är att få en tydligare uppfattning om vilken påverkan den multifunktionella byggnaden har på ett kvarter. Genom utformning och tillämpning av ett verktyg som tagits fram inom ramen för den aktuella studien skall byggnadens sociala hållbarhet kunna utvärderas utifrån människans vardagliga liv, behov och intressen.  Intervjuer med ansvariga projektledare, arkitekter, handledare och sakkunniga har tillsammans med insamling av vetenskapliga rapporter, studiebesök, enkät och observationer varit centrala tillvägagångssätt för studien. Att arbeta mot en mer blandad bebyggelsemiljö och byggnader som har olika verksamheter som samsas är idag alltmer förekommande för att uppnå ett livligare och trevligare stadsrum. Utifrån studiens utformade verktyg har respektive multifunktionell byggnad fått olika sociala poäng som baseras på storlek, verksamheter, tillgänglighet och multifunktionalitet. Studien visar att respektive multifunktionell byggnad har givit mervärde till sitt område.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)