Kvinnors upplevelse av hemabort : En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: När en kvinna genomgår en abort kan hon uppleva smärta, ångest och rädsla. Detta kan minskas genom hög närvaro av vårdpersonal samt rådgivning och ett gott omhändertagande. Genom vårdpersonalens närvaro under abortförfarandet kan en trygg vård skapas för kvinnan. Vid en hemabort är vårdpersonalen inte fysiskt närvarande, frågan är hur det påverkar kvinnans upplevelse av aborten. Syfte: Att belysa kvinnors upplevelse av hemabort. Metod: Datainsamlingen utfördes genom nio enskilda intervjuer. En kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats valdes som analysmetod. Resultat: Empirin frambringade fyra kategorier, betydelsen av information, upplevd fysisk påverkan, upplevd psykisk påverkan och betydelsen av trygghet med åtta underkategorier. Studiens resultat visade att de kvinnor som upplevde sig välinformerade inför hemaborten också hade en tryggare upplevelse. Kvinnorna upplevde smärta i olika grad men samtliga kvinnor kunde smärtlindras i hemmet. Hemaborten hade olika psykologisk påverkan på alla kvinnor. Tryggheten kunde stärkas genom stöd av stödperson i hemmet som kvinnan kände tillit till. Vidare kunde tryggheten stärkas av vårdpersonalens stöd och vårdens tillgänglighet. Slutsats: Kvinnors upplevelse av hemabort präglas av betydelsen av information, fysisk samt psykisk påverkan och betydelsen av trygghet. Det är av största vikt att kvinnor som väljer hemabort får relevant samt individanpassad information kring abortförfarandet. Det är även viktigt med en närvarande stödperson i hemmet samt tillgång till adekvat smärtlindring.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)