“We cannot resolve someone else’s civil war through force” - En idealtypsanalys om motiven bakom USA:s interventioner i syriska inbördeskriget

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: USA har engagerat sig i det syriska inbördeskrig i varierande utsträckning sedan konfliktens start 2011. Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på hur centrala politiska aktörer tillhörande det demokratiska partiet i USA motiverade amerikanska interventioner i det syriska inbördeskriget under åren 2013-2015. Detta har gjorts genom att vi konstruerat två idealtyper som analysverktyg för att identifiera motiven. Genom en idealtypsanalys använder vi oss av de två idealtyperna på tre tal framförda av tre demokratiska politiker: Barack Obama, John Kerry och Hillary Clinton. Två huvudsakliga politiska motiveringar till USA:s engagemang i syriska inbördeskriget identifieras: politik utifrån strategiska egenintressen och humanitärt orienterade motiv. Dessa motiveringar analyseras sedan ur ett teoretiskt perspektiv och visar att liberal och realistisk teori ligger till grund för de två idealtyperna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)