Distriktssköterskan och telefonrådgivningen: En litteraturstudie

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Introduktion: Distriktssköterskan gör bedömning, hänvisar, ger råd och stöd samt information till allmänheten vid telefonrådgivning. Telefonrådgivning är en växande del av vården och är ett komplext område inom hälso- och sjukvården, där distriktsköterskor möter många nya situationer och utmaningar. Distriktssköterskor erbjuder egenvård till allmänheten vid telefonrådgivning. Syfte: Studiens syfte var att belysa vilka faktorer som skapar möjligheter och begräsningar i distriktsköterskans arbete med telefonrådgivningen inom primärvård. Metod: En systematiskt utförd litteraturstudie med beskrivande analys, vilken baseras på åtta vetenskapliga artiklar publicerade mellan åren 2008 och 2018. Artiklarna uppsöktes i databaserna PubMed och Cinahl. Artiklarna bearbetades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Sjuksköterskorna tyckte att det var utmattande att göra bedömning och hantera samtal på ett lämpligt sätt. Kommunikationsförmågan bör vara högt utvecklad i de telefonbaserade mötena. Den kognitiva tröttheten orsakade att sjuksköterskan misslyckades med att lyssna på den som ringde, vilket ledde till att sjuksköterskan ställde allt för få frågor. Sjuksköterskorna upplevde att datoriserat beslutstöd var både positivt och negativt. Konklusion: Sjuksköterskorna tyckte att beslutsstödsystemet var ett komplementärt stöd och upplevdes som en värdefull informationskälla. Kommunikationsförmåga är ett mycket viktigt verktyg i telefonrådgivning. Kognitiv trötthet på grund av långa arbetspass hade negativ inverkan på sjuksköterskornas bedömning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)