Ny grönska på väg : hur en gata kan omvandlas till ett spännande parkstråk

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Som Sveriges snabbast växande storstad är Malmö en stad i förändring. På Malmö stads hemsida beskrivs ambitioner som att “Malmö ska vara en nära, tät, grön och funktionsblandad stad” och att “staden i huvudsak ska växa inåt, för god resurshushållning” (Malmö stadsbyggnadskontor, 2017). Den fortsatta utvecklingen föreslås i översiktsplan ÖP2017 ske genom förtätning, vilket medför både möjligheter och risker. Fördelar med en tät stad är att invånarna har närmare till servicefunktioner och lättare kan ta sig runt till fots. Samtidigt blir trycket hårdare på de befintliga parkytorna i takt med att befolkningsmängden ökar. Parker tar vanligtvis mycket yta i anspråk men även små ytor kan bli uppskattade och välanvända parker om de gestaltas effektivt. I det här arbetet presenteras hur en gata kan bidra med plats för att anlägga ett smalt parkstråk som erbjuder upplevelserik parkmiljö och samtidigt bidrar till ökad biologisk mångfald. Litteraturstudien har visat på vikten av att utgå ifrån människor i gestaltning av både stadsrum och parkmiljöer. Människans mått, såsom ögonhöjd och gånghastighet, används för dimensionering, och människans sinnen bestämmer hur gaturummet skall designas för att stimulera, fascinera och lugna. För att bli en promenadvänlig gata krävs att biltrafiken tar ett steg tillbaka och växter tillförs för att bilda rumsskapande element och bidra med ekosystemtjänster. Bilen bör få ett minskat utrymme för att balansera staden och för att inte hindra gångtrafik med fysiska och mentala barriärer (Gehl 2010). Teorin testas sedan i en fallstudie av en gata i centrala Malmö. Den gata som jag valt att omvandla är Carl Gustafs väg som löper mellan Malmös två största parker Pildammsparken och Slottsparken. Trots att den har en allé av hästkastanj och på en del håll kantas av gräsytor upplevs Carl Gustafs väg som en ödslig transportsträcka. Med en rikare grönska kan gatan på riktigt binda samman Pildammsparken och Slottsparken och bli en del av en obruten parkmiljö. Dessutom blir den en förlängning av det planerade “Ekostråket” som ska länka samman parker i Malmö för att säkra blomstrande biologisk mångfald. Målet med “Ekostråket” är att “skapa ett grönt stråk att röra sig genom fritt från bilar, med rekreativa och ekologiska kvalitéer som binder samman centrala Malmö med kusten och Strandängarna i söder” (Malmö Stad, 2017).

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)