Trafikskolors utbildning mot rattonykterhet : En kvalitativ undersökning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

Sammanfattning:

Intresset för ämnet alkohol och trafik uppkom med den intensiva debatt som förts i media den senaste tiden när det gäller det ökande rattfylleriet i allmänhet och i synnerhet rattfylleriet bland ungdomar. En vanlig dag kör omkring 16 000 personer påverkade på våra vägar. Alkohol i samband med bilkörning är en vanlig orsak till dödsolyckor. Syftet med denna studie är att undersöka vilka krav som finns från myndigheterna, på hur en trafikskola ska bedriva sin utbildning, och hur trafikskolan anser att de utbildar sina elever i ämnet alkohol och trafik. Vi har använt oss av kvalitativ metod, för att få en bättre helhetssyn inom ämnet och en djupare förståelse. Resultatet grundar sig på intervjuer med åtta trafiklärare vid åtta olika trafikskolor runt om i landet. Resultatet visar att trafikskolor i sin undervisning ska använda sig av en kursplan utgiven från vägverket. Kursplanen ska ge trafikskolorna riktlinjer hur undervisningen ska bedrivas. Kursplanen är inte liktydig med undervisningsplan vilket betyder att trafikskolorna och lärarna själva har stora möjligheter att planera utbildningen. I utbildningen använder sig körskolorna i stor utsträckning av STR:s utbildningsmateriel. Att försöka påverka eleverna med hjälp av olika videofilmer är en vanlig metod. Det är även vanligt att körskolorna bjuder in externa föreläsare som till exempel polis eller en person som tidigare är dömd för rattfylleri. Den allmänna uppfattningen bland trafiklärare är att mer tid skulle behöva avsättas åt alkohol och drogmomentet. Eftersom att teoriutbildningen inte är obligatorisk finns farhågorna att eleverna tappar intresset och uteblir från lektionerna om teorimomentet utökas. Vi kan konstatera att det finns ett stort utbud av utbildningsmateriel men att svårigheterna består i att väcka intresse och påverka attityder hos eleverna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)