”Bedömning och lindring av fysisk smärta inom palliativ vård - Sjuksköterskans perspektiv”

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Palliativ vård är en del av sjuksköterskans ansvarsområde och något sjuksköterskan bör ha kunskap kring. Sjuksköterskans ansvar handlar bland annat om att skapa så god livskvalitet som möjligt både för patient och närstående, vilket görs bland annat genom symtomlindring. Ett mycket vanligt symtom som patienter som vårdas inom palliativ vård upplever är fysisk smärta. Bedömning och behandling av denna smärta kan vara komplex och kan därför leda en känsla av oro och ångest hos sjuksköterskan. Syftet med denna studie var därför att undersöka sjuksköterskors upplevelser och uppfattningar kring bedömning och lindring av smärta inom palliativ vård, med huvudfokus på fysisk smärta. Studien är en litteraturstudie baserad i strukturerad informationssökning. Databaser som användes var CINAHL och PubMed. Sökord strukturerades efter SPICE-modellen. Databassökningarna resulterade i att elva artiklar valdes, varav 9 kvalitativa och 2 kvantitativa. Resultatet visade 6 huvudkategorier; Sjuksköterskans svårigheter vid bedömning av smärta, Farmakologisk smärtlindring, Icke-farmakologisk smärtlindring, Tvärprofessionellt samarbete, Smärtskattningsinstrument samt Sjuksköterskans kunskapsnivå. Generellt visade resultatet att sjuksköterskan upplever stor ångest och oro i olika moment kring smärtlindring av patienter inom palliativ vård. Resultatet visade även på stora brister i sjuksköterskans kunskaper inom adekvat smärtbedömning och smärtbehandling inom palliativ vård. Det kan tänkas att sjuksköterskans oro och ångest relaterat till bedömning och behandling av smärta inom palliativ vård även påverkar den vård som sjuksköterskan ger patienten och kan leda till att patienten inte får fullgod vård. Detta skulle kunna motverkas bland annat genom att öka och förbättra utbildningen inom smärthantering inom palliativ vård, utveckla och förbättra de smärtskattningsinstrument som används samt öka samarbetet mellan sjuksköterska och läkare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)