Historieundervisning i ett mångkulturellt klassrum

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Vi har valt att arbeta med hur man som lärare kan arbeta med historieundervisning i ett mångkulturellt klassrum. Sverige är ett mångkulturellt land (Johansson, 2012, s. 9) med många nationaliteter, hur kan vi som blivande lärare arbeta med detta på bästa sätt, och implementera det i vår undervisning. Frågeställningen för vår kunskapsöversikt är att visa vad tidigare forskning säger om historieundervisning i ett mångkulturellt klassrum. Syftet med vår frågeställning är att använda oss av resultatet i vår framtida profession som lärare. Vad gäller vår metod, sök- och urvalsprocess har vi fördelat kunskapsöversikten så att den består av cirka 60 procent svensk forskning, och resterande 40 procent internationell. Av de tio källor vi slutligen valde att titta närmare på och arbeta vidare med är sex svenska, och övriga fyra av internationellt ursprung. Avsaknad av klara direktiv och riktlinjer inom Lgr 11 vad gäller mångkulturellt arbete inom historieundervisningen berörs i vår resultatdel, men även i vår slutsats och diskussion. En annan sak som återkommer i flera avhandlingar och vetenskapliga nationella artiklar är att både svenska lärare och elever anser att kursplanen är för eurocentristisk. Sverige är ett mångkulturellt land, och därmed finns det en stor mångkulturalitet inom dagens svenska skola. Fler svenska elever kommer från en utländsk bakgrund, antingen är de födda utomlands eller har föräldrar som är det. Därmed kommer de också från en annan historiesyn, har en annan historiekultur och ett annat historiemedvetande än någon som är född i Sverige och har svenskfödda föräldrar. Med bakgrund av detta har vissa elever svårt att hitta sin identitet inom skolan. De vill dessutom lära sig mer om sitt, eller sina föräldrars hemland. Den internationella forskningen belyser att man som lärare bör arbeta mer med konflikthantering inom historieundervisningen. Forskningen anser att historia är ett viktigt ämne för att kunna hantera och minska konflikter mellan olika folkgrupper i ett mångkulturellt land och klassrum, genom att undervisa utifrån ett mångkulturellt perspektiv. Avsaknaden av riktlinjer inom Lgr 11 om hur man som lärare kan arbeta med ett mångkulturellt perspektiv i sin historieundervisning är något vi belyser i vår slutsats och diskussion.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)