Hur presenteras den muslimska kvinnan? En analys av läroböcker i religionskunskap för grundskolans senare år.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärande och samhälle

Författare: Bonnie Djurberg; [2015]

Nyckelord: Islam; Genus; Orientalism; Grundskola; Läroböcker;

Sammanfattning: Syftet med undersökningen är att ta reda på hur den muslimska kvinnan framställs i läroböcker riktade mot grundskolans senare år. De utvalda läroböckerna har granskats utifrån både teorier om kvinnan som det underordnade könet inom religionen och utifrån teorier om orientalism. Där framkommer det att mannen är det kön som oftast representerar den religiösa människan och att kvinnan som religiös deltagare ses som ett undantagsfall. Det visar även på en bild av islam som annorlunda, en motpol till den svenska kristendomen och den europeiska kulturen. Som metod har innehållsanalysen legat till grund för insamling och sortering av resultatet. Detta har gjorts utifrån ett kodningsschema med tillhörande kodningsmanual. I resultatet kan man se att det skiljer sig en del åt i de olika läroböckerna såväl vad gäller hur man väljer att framställa kvinnan som i vilken mån kvinnan får ta plats, men att författarna gör försök till att var jämställda. Analysen visar att det inte räcker att nämna kvinnan och hennes situation utan att man måste ge bakgrund till varför saker är som de är, samt ge tyngd till de kvinnor som man får möta i texten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)