Samling på förskolan En kvalitativ studie om vad pedagogernas mål med samlingen är

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Sammanfattning: Syftet med studien är att ta reda på pedagogers upplevelser av samlingen. De frågeställningar som undersökningen bygger på är vad anser pedagogerna att målet med samlingen är,hur anser pedagogerna att samlingen bidrar till barnens meningsfulla lärande, hur involverade är barnen i att planera samlingen enligt pedagogerna. Intervjuer är gjorda med tre barnskötare och tre förskollärare på en förskola i Göteborg för att få en variation i svar. En kvalitativ ansats har använts då endast intervjuer med pedagoger gjordes. Ljudinspelning och anteckningar som transkriberades användes.Det viktigaste som kom fram under intervjuerna var att pedagogerna har tydliga mål med samlingen. Dessa var språkutveckling, delaktighet och respekt. I förskolan är alla aktiviteter planerade utefter barnens lärande, men har pedagogerna frågat vad barnen vill lära sig under samlingens gång, vore samlingen mer meningsfull för barnen då och dess lärande? Barnen får inte vara med och planera samlingen innehåll, de får inte vara medbestämmande under samlingens gång. Samlingens innehåll är oftast förutbestämt av pedagogerna för barnens bästa men skulle samlingen bli roligare och mer meningsfull för barnen om de fick planera och genomföra den så som de anser är det bästa sättet. Barnen får vara med att välja sångkort när det ska sjungas men bara enligt de sångkort som pedagogerna valt ut. Hur skulle sångstunden bidra till barnens lärande om pedagogerna hade sånger som barnen gillar och vill ha med?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)