Är det barnpornografi? - Om hur misstänkt barnpornografiskt material prövas av domstolarna

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: När är en bild barnpornografisk? Frågan kan utredas rättsdogmatiskt, men också empiriskt genom att domstolarnas prövningar av misstänkt barnpornografiska bilder undersöks. Det är inte självklart att de olika utredningsmetoderna ger samstämmiga svar; domare dömer inte nödvändigtvis på ett sätt som överensstämmer med gällande rätt. I den här undersökningen jämfördes innebörden av barnpornografi enligt gällande rätt med domstolarnas prövningar av misstänkt barnpornografiskt material. En rättsdogmatisk undersökning genomfördes för att utreda innebörden av begreppet barnpornografi, och för att identifiera omständigheter som borde ha betydelse i domstolarnas prövningar. Av undersökningen framkom att rekvisiten barn och pornografisk bild inte alltid är okomplicerade. Bedömning av rekvisitet barn kräver ofta en bedömning av den skildrades pubertetsutveckling, och rekvisitet pornografisk bild saknar en tydlig definition. 26 stycken tingsrättsdomar analyserades i en empirisk undersökning. Fokus var att identifiera omständigheter och bevisning som har avgörande betydelse i prövningarna. Resultatet av den empiriska undersökningen visar att tingsrätterna, vid bedömningen, ofta hänvisar till den tilltalades erkännande/medgivande, samt till den bedömning som gjorts av Polismyndighetens fingranskare. Hänvisningar till vad som framgått av själva bilderna är mindre vanliga. Rekvisiten och andra omständigheter som är relevanta enligt gällande rätt diskuteras sällan i de fall då bilderna bedöms utgöra barnpornografi. I de fall då bilderna inte bedöms utgöra barnpornografi är tingsrätternas motiveringar mer utförliga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)