Vindkraft och Samer - En hållbar utveckling på bekostnad av Sveriges ursprungsbefolkning?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Samerna är Sveriges ursprungsfolk och har bebott samt brukat sina traditionella marker i Norra Sverige sedan en lång tid tillbaka. När landet Sverige växte fram började det med tiden utöva inflytande över samerna och påverka deras kultur genom politik som varierat under åren. Samerna har trots assimileringspolitik i det nära förflutna behållit sitt språk och sina traditioner. Även om de fortfarande står inför utmaningar är de idag fortfarande ett urskiljbart folk. Sveriges inställning till sitt ursprungsfolk är idag mer fyllt av välvilja och samerna åtnjuter en särställning med syftet att skydda och bevara deras möjligheter till att fortsätta vara samer. Sverige har dock från internationellt håll och samerna själva fått ta emot kritik gällande regler och politik. Samerna har nämligen i egenskap av att de är ursprungsfolk vissa rättigheter enligt internationell rätt som kritikerna inte menar tillgodoses av det svenska systemet. Syftet med arbetet har varit att jämföra det svenska skyddet för samernas intressen med det skydd som följer av internationell rätt och internationella förpliktelser. Det specifika skydd och rättigheter som arbetet inriktat sig till att utreda är det skydd samerna har för sitt traditionella bruk av sina traditionella marker när detta ställs mot andra markanvändningar. En ytterligare avgränsning har utgjorts av att arbetet fokuserar på de mål där det motstående markanvändningsintresset utgörs av vindkraftparker vilka syftar till att utöka Sveriges tillgång till förnybar energi. Att samernas intresse ställs mot vindkraft och förnybar energi innebär nämligen ett intressant dilemma då bägge syften har mina sympatier. Frågeställningarna har handlat om hur samernas skydd regleras i nationell rätt, hur effektivt det är samt vad för rättigheter de har enligt internationell rätt och regionala konventioner. Dessa har jag sökt svaret på genom att utreda nationell rätt, forskning om markanvändningarnas förenlighet, praxis, internationella och regionala konventioner samt andra rättskällor. Resultatet jag kommit fram till kan sammanfattas till att det svenska skyddet för samerna är tillräckligt för att leva upp till de internationella krav som ska säkerställa att samernas traditionella ekonomiska aktiviteter i form av rennäring kan fortsätta. Detta då negativ påverkan enligt forskningen inte verkar vara stor och i de mål där den riskerat att bli det så har samernas intresse skyddats. Gällande andra delar av det internationella skyddet är dock inte Sveriges regler tillräckliga för att tillgodose kraven. Detta då våra regler inte ställer krav på samernas samtycke i projekt i deras traditionella marker samt att det är tveksamt om det finns möjligheter för ett tillräckligt effektivt deltagande. Eventuella brister som skulle kunna åtgärdas av mer proaktiva lösningar från staten gällande att involvera samerna och få deras samtycke.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)