Facklig organisering inom policyprocessen – hur fackliga centralorganisationer upplever sin möjlighet till påverkan vid statligt utredningsarbete

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Syfte:Syftet med uppsatsen är att undersöka om samhällsstyrningen, sedan avkorporativiseringen, förändrat de fackliga centralorganisationernas förutsättningar för påverkan genom institutionella arenor, och i så fall hur centralorganisationerna upplever det.Teori:Uppsatsens teoretiska ramverk består av nyinstitutionell teori, och specifikt isomorfism i kombination med aktör- och strukturanalysens analysverktyg organiseringsvariabler.Metod:Uppsatsen är en fallstudie. Metoden för insamling av material består av semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Analysmetoden utgörs av en tematisk analys.Resultat:Resultatet visar att de samhälleliga förändringar som påverkar centralorganisationernas möjlighet till, och metoder för, påverkan inte upplevs vara knutna till avkorporativiseringen. Istället härleds förändringarna i möjligheterna och metoderna till en ökad politisk polarisering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)