Effekt av lågkolhydratkost på energiförbrukningen vid bibehållande av

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

Sammanfattning: Bakgrund: Lågkolhydratkost är ett diskuterat ämne där vissa forskare anser att det är enklareatt genom denna kost uppnå viktnedgång samt bibehållande av denna, till följd av bland annatökad energiförbrukning. Denna teori utmanar de konventionella kostråd som i dagslägetanvänds inom vården och som bygger på vetenskapligt underlag.Syfte: Att undersöka om effekten av en lågkolhydratkost på energiförbrukning vidbibehållande av viktnedgång skiljer sig från en isokalorisk kost med moderat- eller hög andelkolhydrater.Sökväg: Litteratursökningar genomfördes i databaserna PubMed och Scopus. Ett urval avsöktermerna var; ”Diet, Carbohydrate-Restricted”, ”Diet, High-Protein Low-Carbohydrate”,”Overweight”, ”Obesity”, ”Energy expenditure” samt ”Maintenance”.Urvalskriterier: Inklusionskriterier var; BMI >25, ålder >18år, RCT-studier, effektmåttetvar energiförbrukning: REE och TEE. Kostintervention bestående av lågkolhydratkost med<20E% kolhydrater och kontrollgrupp med moderat- eller högkolhydratkost med >40E%kolhydrater, kosten skulle även vara isokalorisk. Exklusionskriterier var; studier gjorda påendast män eller kvinnor, gravida, patienter med diagnoser eller sjukdomar och olika grad avfysisk aktivitet.Datainsamling och analys: Totalt genomfördes tre sökningar, två i PubMed 2019-01-23 ochen i Scopus 2019-01-24. Vid identifieringen exkluderades studier först på dess titel. De somåterstod lästes i abstract; resterande studier granskades vidare i fulltext. Två studier valdes utoch genomgick en kvalitetsgranskning av två oberoende granskare. Studierna genomgickäven en evidensgradering som utfördes med systemet GRADE.Resultat: Studierna utgjordes av två RCT-studier med medelhög studiekvalitet, med 164respektive 21 deltagare. Båda studier innehöll önskade interventions- och kontrollgrupper.Båda studier visade på skillnader i energiförbrukningen vid bibehållandet av viktminskning,vissa av dessa var signifikanta. Dock visade båda studier stora brister vid evidensgraderingen.Slutsats: På grund av otillräckligt vetenskapligt underlag går det inte att bedöma omlågkolhydratkost (<20 E% KH) har effekt på energiförbrukningen vid viktnedgång följt avbibehållande av viktnedgång (+). Det går inte heller att bedöma om lågkolhydratkost (<20E% KH) har effekt på energiförbrukningen vid enbart bibehållande av viktnedgång. Dettaeftersom det finns otillräckligt vetenskapligt underlag (+). Background: Low-carbohydrate diets are a highly debated topic in which some scientistsbelieves that it is easier to achieve weight loss and weight loss maintenance with this specificdiet as a result of for example, increased energy expenditure. This theory challenges theconventional dietary advices that currently applies to the healthcare, which are based onscientific evidence.Objective: To investigate whether the effect of a low-carbohydrate diet on energyexpenditure in weight loss maintenance differs from an isocaloric diet, with moderate or highproportion of carbohydratesSearch strategy: A systematic literature search was made in PubMed and Scopus with theselection of keywords: ”Diet, Carbohydrate-Restricted”, ”Diet, High-Protein Low-Carbohydrate”, ”Overweight”, ”Obesity”, ”energy expenditure” and ”Maintenance”.Selection criteria: Inclusion criterias were; BMI>25, age>18 years, RCT studies, andendpoints were energy expenditure: REE and TEE. The dietary intervention would be lowcarbohydratediet with <20E% carbohydrates and control group would consist of isocaloricmoderate or high carbohydrate diet with> 40E% carbohydrates. Exclusion criterias were;studies done on men or women alone, pregnancy, patients with other diagnoses or diseases,and different levels of physical activity.Data collection and analysis: In total, three searches were made, two in PubMed 2019-01-23 and one in Scopus 2019-01-24. First, articles were excluded by its title through theidentification. For the remaining articles, the abstracts were studied; and the remaining oneswere then reviewed in full text. Two studies matched the criterias and were selected andpassed through the quality review done by two independent reviewers. The strength of theevidence in the two included studies was graded by the system GRADE.Main results: The studies were two RCTs with medium study quality with 164 and 21participants, respectively. Both studies included the desired intervention and control groups.Both showed differences in energy expenditure during weight loss maintenance, some of theresults were significant. However, both studies showed major deficiencies in the evidencegrading.Conclusion: Due insufficient scientific evidence, it is not possible to assess whether a lowcarbohydratediet (<20 E% KH) has an effect on energy expenditure during weight lossfollowed by maintenance of weight loss (+). Due to insufficient scientific evidence, it is alsonot possible to assess whether a low-carbohydrate diet (<20 E% KH) has an effect on theenergy expenditure during weight loss maintenance.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)