Bostadsmarknadens roll i den penningpolitiska transmissionsmekanismen i Sverige

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

Sammanfattning: Denna studie undersöker bostadsmarknadens roll i den penningpolitiska transmissionsmekanismen i Sverige med bakgrund av rådande penningpolitiska miljö som karaktäriseras av negativa räntenivåer. Med hjälp av en strukturell VAR-modell (SVAR) undersöks hur en penningpolitisk åtgärd i form av en chockhöjning av reporäntan påverkar den reala ekonomin och vilken slags roll bostadspriser har i transmissionen. SVAR-systemet i studien innehåller sex endogena variabler, vilka motiveras utifrån en enkel makroekonomisk modell baserad på Ny-Keynesiansk teori om en liten öppen ekonomi. Restriktioner på residualernas kovariansmatris tillåts förekomma på kort såväl som på lång sikt i samband med identifiering av systemet. Studiens resultat tyder på att bostadsmarknaden utgör en signifikant kanal i transmissionen av penningpolitiken i Sverige i rådande miljö. Impuls-responsanalyser visar att en penningpolitisk chock motsvarande en procentuell enhetsökning av reporäntan genererar en signifikant nedgång i bostadspriser på drygt sex procent. Dessutom bidrar en penningpolitisk chock med knappt femton procent till förändringen i variansen hos bostadspriser. Detta bekräftar att penningpolitiken har en signifikant påverkan på bostadsmarknaden. Vidare visar variansfaktorisering att en chock på bostadsmarknaden ger påtaglig effekt på variationen i variabler som representerar den reala ekonomin.  Således kan en potentiell bostadsmarknadskanal identifieras i den penningpolitiska transmissionsmekanismen. Resultaten från denna studie är starkare än resultat från tidigare studier gjorda inom forskningsområdet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)