Digitalisering inom Fastighetssektorn – ett ekosystemperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

Sammanfattning: Trots digitaliseringens snabba utveckling under senaste åren är fastighetsbranschen långt ifrån färdig-digitaliserad. En faktor som visat sig haft stor påverkan på digitaliseringens framgång är livskraftiga ekosystem och samarbete mellan aktörer, vilket idag är något som det saknas kunskap och forskning om. Syftet med den här rapporten är därför att undersöka vilka ekosystem som har skapats kring olika projekt samt förstå deras roll inom digital transformation. Frågeställningen besvaras med hjälp av en kartläggning av relevanta projekt och med en bakomliggande teori som bas för diskussion och slutsats. Av arbetet har framkommit att det mest förekommande ekosystemet är av typen innovation, med varierande huvudaktörer beroende på projekt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)