Könsstympning kontra intimkirurgi : Likhet inför lagen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Pernilla Nilsson; [2011]

Nyckelord: Könsstympning; intimkirurgi;

Sammanfattning: Sedan år 1982 har könsstympning varit förbjudet i Sverige. Men på senare år har så kallade intimkirurgiska ingrepp av kosmetiska skäl blivit allt vanligare. Av någon anledning omfattas inte det senare ingreppet av lagen och mitt syfte är därför att reda ut varför. Är det någon skillnad mellan de båda ingreppen? Jag ska också göra en jämförelse med fyra andra europeiska länder, Danmark, Norge, Storbritannien och Frankrike, för att se hur de löst problematiken samt hur förbud mot könsstympning tillämpas. Slutligen vill jag ta reda på om intimkirurgi borde omfattas av lagen. För att besvara mina frågor har jag använt en rättsvetenskaplig metod, men jag har även gjort en inblick i några andra rättsordningar samt tagit del av olika icke-juridiska källor. Redan i förarbetena till lagen uppkom diskussion om lagens tillämpning och anmärkningar kom till uttryck om att den inte var helt tydlig. Lagstiftaren valde att bortse från invändningarna och förbjöd alla former av omskärelse, oavsett om kvinnan har samtyckt till ingreppet eller inte. Sedan lagens tillkomst har två fall avgjorts i domstol. Men som en kontrast till könsstympningsförbudet blir alltså de intimkirurgiska ingreppen alltmer populära. De båda påminner mycket om varandra och de intimkirurgiska ingreppen överlappar till och med de förbjudna formerna av omskärelse. I båda fallen handlar det även om ett kulturellt betingat ingrepp; könsstympning har utförts som tradition i tusentals år och intimkirurgiska ingrepp efterfrågas till följd av västerländska skönhetsideal. Men då flickor som utsätts för könsstympning alltid ses som ett försvarslöst offer, även om hon själv begärt ingreppet, anses kvinnor som efterfrågar intimkirurgi ge utlopp för sin personliga frihet. Samma utveckling märks i de fyra andra länderna jag studerat där könsstympning förbjuds parallellt med att intimkirurgin ökar i hela västvärlden. I Danmark har dock justitieministern svarat jakande på frågan om även intimkirurgi omfattas av lagen. I Danmark har ett rättsfall nyligen avgjorts och i Frankrike finns en mängd avgöranden från högsta instans. Det finns dock vissa tecken på att sedvänjan avtar något, framförallt att människor som flyttat till ett icke-praktiserande land inte längre genomför könsstympningar i samma utsträckning. Trots det kvarstår det faktum att dagens lagtext är olycklig och till och med diskriminerande och en förändring måste ske. Antingen måste alla icke-medicinska ingrepp omfattas av lagen och således vara förbjudna, eller också undantas vissa ingrepp, men då för alla kvinnor på lika villkor oavsett om de är födda i Afrika eller etniskt svenska. Ett annat, mer lämpligt, tillvägagångssätt vore att införa en åldersgräns i lagen. Därmed är alla barn även fortsättningsvis skyddade, men alla kvinnor som fyllt 18 år kan välja att genomgå ett ingrepp på eget initiativ oavsett anledning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)