Elnätsprojektering på distributionsnivå

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning:

Projektarbetet har gått ut på att vädersäkra elnätet i ett glesbebyggt område öster om Falkenberg i Hylte kommun. Genom att skriva rapporten har man fått en mer fördjupad kunskap hur en projekteringsprocess av ett distributionsnät fungerar och hur de olika komponenterna påverkar miljön. Detta har genomförts på ett modernt och branschförankrat sätt med hjälp av lämpliga verktyg och beräkningar. Datorprogrammet Digpro, dpPower, har används för att placera ut komponenter och kabelvägar för att utföra samtliga beräkningar för elnätet. Därefter har platsbesök utförts i det aktuella området för att stämma av att kartinformationen stämmer med verkligheten. Genom att utföra kontrollberäkningar för hand i enlighet med svensk standard SEK Handbok 444 har man i rapporten försökt att finjustera beräkningsresultaten från dpPower och därav minska på materialåtgången. Projekteringen har utgått från E.ONs tekniska riktlinjer som är ett dokument som ställer krav och allmänna riktlinjer hur en projektering skall utföras i E.ONs elnät. Resultatet av arbetet har inneburit att befintliga luftledningar och stolpstationer kommer att rivas och ersättas med nya jordkablar och markstationer. Elnätet är uppbyggt i radiellt utförande på grund av långa ledningssträckor mellan stationerna och med få anslutna kunder. Genom att förlägga jordkabel blir nätet mer leveranssäkert. Den beräknade kostnaden för projektet uppgår till ca 3,7 miljoner kronor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)