En fallstudie om framgångsfaktorer för projekt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

Sammanfattning: Den här fallstudien undersöker utmaningar med projekt som arbetsform. Fallstudien är gjord på ett större företag som har arbetat i projektform under många år, som har problem med att kostnaderna drar iväg okontrollerat under projektens gång och det är svårt att hålla tider i projekten. Studien är inriktad på projektets första faser eftersom det är där det går att påverka resurs- och tidsåtgång och således hela utgången för projektet. Syftet med studien är att undersöka hur en projektorganisation skulle kunna arbeta i de tidiga faserna av projekt, för att projekten ska hålla sig inom angivna ramar för tid och kostnad. En kvalitativ metod valdes för att få en djupare förståelse för fallföretagets nuvarande situation. Sekundärdata insamlades genom vetenskapliga artiklar och litteratur inom området projektarbete. Det empiriska materialet samlades in genom semi-strukturerade intervjuer med 12 personer som arbetar i olika roller i fallföretagets projekt. Det empiriska materialet bearbetades sedan och skapade på så vis studiens resultat. Studiens analys och diskussion skapades genom att ställa resultatet mot teorin. Studien visar att det är viktigt att fokusera på arbetet i de tidiga faserna av projekt för att lyckas med projekten som helhet. Studien bidrar med en systematisk genomgång av de problem som kan uppstå i tidiga faser av projekt samt förslag på lösningar av dessa problem. Den här fallstudien undersöker utmaningar med projekt som arbetsform. Fallstudien är gjord på ett större företag som har arbetat i projektform under många år, som har problem med att kostnaderna drar iväg okontrollerat under projektens gång och det är svårt att hålla tider i projekten. Studien är inriktad på projektets första faser eftersom det är där det går att påverka resurs- och tidsåtgång och således hela utgången för projektet. Syftet med studien är att undersöka hur en projektorganisation skulle kunna arbeta i de tidiga faserna av projekt, för att projekten ska hålla sig inom angivna ramar för tid och kostnad. En kvalitativ metod valdes för att få en djupare förståelse för fallföretagets nuvarande situation. Sekundärdata insamlades genom vetenskapliga artiklar och litteratur inom området projektarbete. Det empiriska materialet samlades in genom semi-strukturerade intervjuer med 12 personer som arbetar i olika roller i fallföretagets projekt. Det empiriska materialet bearbetades sedan och skapade på så vis studiens resultat. Studiens analys och diskussion skapades genom att ställa resultatet mot teorin. Studien visar att det är viktigt att fokusera på arbetet i de tidiga faserna av projekt för att lyckas med projekten som helhet. Studien bidrar med en systematisk genomgång av de problem som kan uppstå i tidiga faser av projekt samt förslag på lösningar av dessa problem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)