Utbredning och bekämpning av jättebjörnloka (Heracleum mantegazzianum) - en kartläggning

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

Författare: Sara Holmgren; [2015]

Nyckelord: Biology and Life Sciences;

Sammanfattning: Jättebjörnloka (Heracleum mantegazzianum) fördes ursprungligen till Sverige som prydnadsväxt (Anderberg, 2007). Arten är mycket storväxt, växer i täta bestånd och kan tränga undan annan växtlighet vilket hotar den biologiska mångfalden (Jordbruksverket, 2015). Växtsaften i stjälken kan ge allvarliga hudskador på människor om man får den på sig och sedan kommer i kontakt med solljus (Anderberg, 2007; Jordbruksverket, 2015; Josefsson, 2015). Man vill att bekämpningen av jättebjörnloka ska ske frivilligt men ibland kan kommunen behöva utföra en bekämpningsplan eller ta hjälp av länsstyrelsen för att arbetet ska kunna samordnas (Jordbruksverket, 2015). De vanligaste metoderna som används vid bekämpning av arten är kemisk-, mekanisk-, manuell- eller betesmetod som tillämpas efter hur stort område växterna täcker, tätheten samt tillgängligheten (Booy et al., 2005). På uppdrag av länsstyrelsen Skåne genomför jag en kartläggning om utbredning och bekämpning av jättebjörnloka i Sverige genom en enkätundersökning som skickats ut till 40 kommuner i Sverige samt Naturstyrelsen i Danmark. Syftet är att undersöka hur bekämpningen går och vilka förändringar man kan göra för att den ska bli effektivare. Det är många kommuner i Sverige som utför bekämpning av jättebjörnloka, den största delen är kemisk bekämpning och utförs utan att någon bekämpningsplan är antagen. 56 % av kommunerna anser att etableringen av arten minskar. Vilken metod man använder sig av eller vilken som utför bekämpningen är inga avgörande faktorer för att bekämpningen ska lyckas. Förebyggande åtgärder, snabba insatser vid ny etablering samt engagera alla markägare i bekämpningsarbetet är några effektiva åtgärder som förbättrar bekämpningsarbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)