Sjuksköterskans bedömning om betydelsefulla faktorer för identifiering av sepsis

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Sepsis är ett allvarligt tillstånd som förekommer världen över. Tillståndet kandrabba alla individer och är en vanlig orsak till morbiditet och mortalitet. Tidig identifieringoch behandling är centralt för att minska lidande, öka chansen till överlevnad samt för attminska de stora sjukhuskostnaderna. Syfte: Att undersöka sjuksköterskors kunskaper ombetydelsefulla faktorer för identifiering av sepsis. Metod: Litteraturstudie baserat på tiovetenskapliga artiklar där både kvantitativa och kvalitativa studier behandlades. Akademiskadatabaserna Cinahl och Pubmed användes för att finna relevanta artiklar till arbetet.Litteraturstudien följde PIO-strukturen. Resultat: Studiens resultat presenteras i trekategorier: Symtom, tecken och vitala parametrar, mätinstrument och prover för tidigtupptäckt av sepsis samt erfarenhet och utbildning. Majoriteten av sjuksköterskorna i degranskade artiklarna är medvetna om hypertermi och hypotension relaterat till sepsis.Kunskap angående takykardi, takypné, hypotermi, hypoxi, hyperglykemi och hyperlaktatemivisades variera i studierna. Sjuksköterskor som exponerats för patienter med sepsis visadebättre resultat på att upptäcka sepsis än oerfarna sjuksköterskor. Internutbildning medfördepositiv inverkan för sjuksköterskors kunskaper om betydelsefulla faktorer för att upptäckasepsis. Slutsats: Litteraturöversiktens resultat visar att sjuksköterskors kunskaper ombetydelsefulla faktorer för att identifiera sepsis varierar. Däremot visar flertalet sjuksköterskorbristande kunskaper om tolkning av provsvar och vitala parametrar. Utbildning är en viktigkomponent för att öka kunskapen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)