Fallbeskrivningen Anna: "Tala är silver, tiga är guld" - kommunikation enligt ett barn med språkstörning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

Sammanfattning: Syfte Syftet med arbetet var att beskriva och analysera ett barn med språkstörning utifrån de olika verksamheter barnet ingått i. Vi valde att lägga tyngdpunkten på nuvarande och framtida skolsituation. Metod Vi utformade arbetet som en fallbeskrivning. Undersökningen utgjordes dels av intervjuer, varav djupintervjun med barnets mamma låg till grund för själva arbetet, och dels av granskning av befintlig dokumentation. Vi genomförde totalt åtta intervjuer samt granskade dokumentation från det att barnet var 18 månader och framåt. Resultat De resultat vi fick fram analyserades utifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologiska systemteori. Undersökningens resultat visade främst på stora samverkansbrister mellan olika parter. Resultatet påvisade även vikten av interpersonella relationer. Vi kunde även utläsa en betydande brist på kompetens. Våra resultat var, till stor del, samstämmiga med aktuell forskning inom det berörda området. De forskare vi främst hänvisar till är; Bishop, Leonard och Nettelbladt. Utvecklingsmöjligheter Vi har under arbetets gång sett utvecklingsmöjligheter inom en del områden. De idéer vi har utvecklat rör samverkan mellan BVC, föräldrar och förskola. En annan idé rör samverkan över kommungränser gällande barn med språkstörning. Nyckelord: språkstörning, samverkan, språk-/kommunikationsklass, fallbeskrivning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)