Upplevelsen av att må bra : Nittio personers berättelser ur fenomenologiskt perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Forskning om välmående utifrån hedoniskt och eudaimoniskt perspektiv har bidragit med teorier om välmående. Dock har få fenomenologiska studier gjorts i ämnet. Positiv psykologi vill stärka den psykiska hälsan hos individer, så också denna studie som undersökt de gemensamma komponenterna i människors upplevelse av att må bra. Sextio kvinnor, 30 män, 18 år och äldre från fem delar av världen skrev berättelser, svarade på kvalitativ online enkät eller intervjuades. Berättelserna analyserades inspirerat av strukturell fenomenologisk metod med kvantitativa inslag som resulterade i fyra teman (a) interaktion, (b) rörelse, (c) återhämtning, (d) yttre och inre balans. Dessa gav en holistisk bild av att må bra med återhämtning och delar ur yttre och inre balans som nya inslag från existerande välmåendemodeller. Resultatet kan ge insikter om välmående, användbart inom arbeten med människor. Vidare kan resultatet prövas och bidra till ett självrapporteringsformulär om en individs välmående ur ett helhetsperspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)