Kvinnors upplevelser av sexuell hälsa i samband med bröstcancer : En litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

Sammanfattning: Den vanligaste cancerformen för kvinnor är bröstcancer. Att bli diagnostiserad ochbehandlad innebär fysiskt trauma men även psykisk påfrestning. Sexuell hälsa är viktigtför välbefinnande och livskvalité. Syftet med denna litteraturstudie var därför attbeskriva kvinnors upplevelser av sexuell hälsa i samband med bröstcancer. I studiensanalys ingick 13 vetenskapliga artiklar som analyserades med kvalitativ manifestinnehållsanalys. Analysen resulterade i sex kategorier; minskad lust och upphetsning,svårigheter och smärta vid samlag, en förlust av sin tidigare kropp, känslan att förlorafemininiteten och självförtroendet, bröstcancerns påverkan på relationer och strategieroch hantering av sexualiteten. I resultatet framkom att kvinnor påverkades på mångasätt av bröstcancern och behandlingen, både psykiskt och fysiskt. Problematik somuppstod var bland annat smärta vid samlag, minskad sexuell lust, förändrad kroppsbild,minskad vaginal lubrikation, förlust av femininitet samt förändrad relation till sinpartner men även sig själv. Det ansågs viktigt med stöd från omgivningen ochsjukvårdspersonal. Dock framkom det att sjukvårdspersonal inte kunde stötta kvinnornaeller ge tillräcklig information. Genom att tillämpa PLISSIT-modellen kansjukvårdspersonal stötta kvinnor med sexuellt relaterade problem bättre.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)