Faktorer som kan förhindra sjuksköterskors spridning av Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet; Karlstads universitet

Författare: Theresa Skjärbekk; Viktoria Sandberg; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Introduktion: Bakterier som utvecklat resistens mot antibiotika har idag blivit ett globalt hot. Det leder till högre dödlighet och till stora kostnader för hälso- och sjukvården. År 2015 beräknades MRSA ha orsakat närmare 150 000 infektioner och drygt 7000 dödsfall i Europa. Syfte: Syftet var att belysa faktorer som kan förhindra sjuksköterskors spridning av MRSA på vårdavdelningar och vårdhem. Metod: Den valda metoden var en litteraturstudie som följde Polit & Beck (2017) niostegsmodell. Sökning av artiklar genomfördes i databaserna Cinahl och Pubmed. Sökningarna genererade i totalt tio artiklar varav sex kvantitativa, tre kvalitativa samt en mixed-method. Databearbetning och analys utfördes med ett induktivt förhållningssätt.      Resultat: Resultatet presenteras utifrån faktorer som visade sig förhindra spridning av MRSA där tre kategorier kunde identifieras: Kunskap, Utbildning samt Omgivning och Miljö. Slutsats: Kunskap var en viktig faktor vad gäller spridning av MRSA, då bristfällig kunskap ökade smittorisken. Genom att utbilda personalen ökade följsamheten till adekvat handhygien samt användande av handskar och engångsförkläden vilket bidrog till en minskning av vårdrelaterad MRSA. Omgivningen och miljön var ytterligare faktorer som visat sig ha påverkan då MRSA kan överleva flera dagar på ytor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)