Insekter i det svenska medielandskapet : - En studie om representationen av insekter som livsmedel i svensk press

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Sammanfattning: Klimatförändringen är en av vår tids viktigaste frågor. Lösningen på problemet är att människor i västvärlden måste börja äta insekter. Tidigare forskning visar däremot att det vid sidan av möjligheterna, även existerar problem med att introducera det. Syftet med studien är att ta reda på hur Sveriges största nyhetstidningar framställer insekter som livsmedel och hur detta bidrar till skapandet av gemensamma föreställningar. Detta görs genom en kvantitativ tematisk innehållsanalys och en kvalitativ innehållsanalys med utgångspunkt från teorin sociala representationer. Studiens resultat visar att det existerar skillnader mellan tidningarnas rapportering och att flertalet gemensamma föreställningar skapas. Framtid, organisation samt tycke och smak är de teman som mest frekvent förekommit i samband med insekter som livsmedel i tidningarnas rapportering. De sociala representationerna av insekter som livsmedel består av ett helt nätverk av föreställningar. De införlivas ständigt i redan kända kontexter såsom miljö, hälsa och skillnader mellan Europa och övriga världen. Det är omgivet av problem och möjligheter där insekter beskrivs som en lösning på problemen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)