Har medarbetare och chefer likvärdig upplevelse av feedback på arbetsplatsen?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att undersöka upplevelsen av daglig feedback, så kallad informell feedback, på arbetsplatser och om den överensstämmer mellan medarbetare och chefer. Denna kvantitativa undersökning skapades utifrån mätinstrumentet Feedback Environment Scale (FES). En undersökningsgrupp med både medarbetare och chefer ingick i studien, bestående av ett 10 minuters frågeformulär (baserat på FES) om upplevelsen av den dagliga feedbacken från chefer till medarbetare på arbetsplatser. Totalt deltog 14 chefer och 41 medarbetare i studien. Resultaten redovisade, i merparten av aspekterna, en överensstämmelse mellan medarbetare och chefers upplevelse av daglig feedbacken på arbetsplatsen. Delskalan “positiv feedback” visade en signifikant skillnad mellan mätgrupperna och generellt fann både medarbetare och chefer att tillit mellan parterna var den viktigaste faktorn för en välfungerande feedback-miljö. Resultaten redogjorde även aspekten “trovärdighet” som den mest förekommande och aspekten “tillgänglighet” som den minst förekommande delskalan på arbetsplatserna. Utifrån resultaten i undersökningen drogs slutsatsen att studiens deltagare till övervägande delen gav stöd för att medarbetare och chefer hade en gemensam upplevelse av feedbacken på arbetsplatserna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)