Inkomstbeskattning av gaming : Är donationer skattepliktiga inkomster och hur ska gränsdragningen göras för vilket inkomstslag som gaming ska beskattas i?

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

Sammanfattning: Gaming är ett nytt område inom skatterätten som omfattar spelande av datorspel live via streamingtjänster, exempelvis Twitch.tv. På grund av de livestreamade spelen kan de personer som spelar få inkomst från donationer som är frivilligt skänkta av tittare. Donationer har varit föremål för prövning utifrån gåvobegreppet i ett förhandsavgörande från SRN, där donationer ansågs skattepliktiga i och med att de utgör s.k. remuneratoriska gåvor. Utöver frågan om donationer verkligen är att anse som en skattepliktig inkomst utifrån såväl civilrätten som skatterätten kan det ifrågasättas om samtliga donationer är skattepliktiga eller om donationernas skatteplikt är knuten till en viss beloppsgräns.   Eftersom gaming utförs av olika typer av spelare, vissa som spelar för nöje och andra som spelar för att livnära sig på de inkomster som kommer in, kan det även vara av vikt att ifrågasätta när gaming anses utföras som en hobbyverksamhet och när det anses bedrivas som en näringsverksamhet. Beroende på vilken typ av verksamhet som anses utgöras varierar beskattningen för personen som driver verksamheten. Det vill säga om verksamheten ska beskattas som en hobbyverksamhet och därav beskattas progressivt i inkomstslaget tjänst eller med en bolagsskatt i inkomstslaget näringsverksamhet. En bedömning måste göras i de tre näringsrekvisiten yrkesmässighet, självständighet och vinstsyfte. Det rekvisit som är svårt att fastställa vid gränsdragningen mellan inkomstslagen är just vinstsyftet. Utifrån den praxis som prövats angående rekvisiten skulle gaming kunna uppfylla en yrkesmässighet om livestreamen riktar sig till allmänheten. Självständighetsrekvisitet torde anses uppfyllt eftersom förhållandet till Twitch inte anses som en anställning. Vinstsyftet kan däremot vara svårare att fastställa, men skulle kunna uppfyllas om spelaren enbart har gamingen som inkomstkälla.   Sammanfattningsvis kan konstateras att donationerna som skänks inom gaming är skattepliktig inkomst på grund av dess karaktär som remuneratoriska gåvor, samt att gränsdragningen inte kan fastställas mellan inkomstslagen på grund av att det finns för lite praxis för området gaming. Ämnet behöver bli mer prövat av domstol för att kunna fastställa några säkra slutsatser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)