När orden visar vägen - En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av metoden Skrivhjärtat

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Josefine Borg; [2009-07-01]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Kvinnors psykiska ohälsa ökar samtidigt som intresset för personlig utveckling är större än kanske någonsin tidigare. Hösten 2008 lanserades en ny, svensk metod för ökad självkänsla och självinsikt kallad Skrivhjärtat. Metoden, som är ensam i sitt slag, går ut på att på genom en tydlig struktur skriva sig till ökad självinsikt. Studiens syfte är att undersöka fem svenska kvinnors upplevelser av denna metod. De tre frågeställningarna är:• Hur beskriver kvinnorna arbetsformen i metoden Skrivhjärtat?• Vad kan metoden bidra med i fråga om ökad självkänsla, självinsikt och ökat handlingsutrymme?• Har metoden medfört någon bestående förändring i kvinnornas livssituation?Tidigare forskning visar på skrivandets positiva effekter på det mentala välbefinnandet men det finns mycket lite forskning på området i Sverige. Studien tar sin teoretiska utgångspunkt i empowermentteorin , på en individnivå och förhåller sig både till en psykologisk och social dimension av empowerment. Metoden är kvalitativ och empirin består av fem halvstrukturerade intervjuer med svenska kvinnor mellan 23-57 år. Studiens huvudresultat visar att kvinnorna har en seriös inställning till metoden och beskriver den som ”ett arbete”. Skrivhjärtat ger kvinnorna ett sätt att komma till insikt om sig själva och skapa medvetenhet om sin livssituation. Denna nya medvetenhet leder till förändringar för kvinnorna i fråga om nyvunnet mod, ökat handlingsutrymme och ökad självinsikt. Med hjälp av sin nya självinsikt får kvinnorna ett bättre utgångsläge för att stärka sin självkänsla.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)