Användning av drönarteknik vid överlåtelsebesiktning av hus

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande

Sammanfattning: Syftet med följande examensarbete har varit att undersöka vilken effekt implementering av drönare har vid överlåtelsebesiktningar, samt om detta är praktiskt genomförbart. Svårigheter med att besikta yttertak på grund av rådande arbetsmiljöregler samt den betydande fallrisken det medför ligger till grund för detta arbete. Arbetet har genomlyst rådande lagstiftning kring användandet av drönare som visar på att det är juridiskt genomförbart att använda denna metod. Studien har senare utförts genom aktionsforskning där en drönare har köpts in av företaget och utvärderats efter ett antal överlåtelsebesiktningar. I samband med flygningarna har ett antal frågor besvarats för att undersöka besiktningsteknikernas upplevelser av drönarflygningarnas nytta vid dessa besiktningar. Svaren har sedan sammanställts och i resultatdelen redovisas vilka effekter besiktningsteknikerna ansåg att drönare hade vid överlåtelsebesiktning.    Rapporten har visat att det finns flera fördelar med att använda drönarteknik i samband med överlåtelsebesiktning. Rekommendationen är därför att drönarteknik bör vara standard vid överlåtelsebesiktning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)