Arbetsplatsen som arena för rökavvänjning : - en litteratrustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

Sammanfattning:

Tobaksanvändning är ett av de största hoten mot vår hälsa. Det finns mycket att vinna på att sluta röka cigaretter och det är aldrig för sent för att sluta. På arbetsplatsen är det viktigt att fokusera på arbetsmiljön då denna påverkar individens välbefinnande och hälsa. Syfte: Syftet med studien var att kartlägga vilka åtgärder som satts in inom rökavvänjning med inriktning på arbetsplatsen som arena. Metod: För att besvara syftet har en systematisk litteraturstudie gjorts. De databaser som använts vid sökningen av vetenskapliga artiklar var PubMed och PsycInfo. Antal artiklar som använts i resultatet var 11 och dessa har blivit kritisk granskade. En temaananlys har gjorts för att analysera artiklarna till studien. Resultat: De åtgärder för rökavvänjning som framkom genom studien var policy mot rökning, rökavvänjning i grupp, internetbaserade rökavvänjningsprogram samt motiverande åtgärder. Ett införande av en policy mot rökning minskade antalet anställda som rökte. Genom att studera rökavvänjning i grupp framkom det att motivation till att sluta röka var viktigt i ett tidigt stadie av rökavvänjningen och socialt stöd en viktig faktor gällande att hålla sig rökfri på längre sikt. Det som framkom om internetbaserade rökavvänjningsprogram var att de anställda som använde programmen mer frekvent hade störst chans att uppnå rökstopp. De motiverande åtgärder som hittades var tävlingar, pengar, gratisbiljetter till fitnesscenter samt att sätta ett datum för tänkt rökstopp. Dessa hjälpte de anställda på vägen till att bli rökfria. Implikation: En interventionsstudie kan göras där deltagarna fokuserar på att ge varandra stöd och råd gällande rökavvänjning. Fortsatt forskning kan handla om att finna nya sätt att uppnå rökstopp på längre sikt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)