Elevers resonemang kring sin upplevda matematikängslan

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Matematikängslan har uppmärksammats mer internationellt än nationellt. De studier som vitagit del av har undersökt äldre elevers matematikängslan och empirin har främst baserats på kvantitativa metoder. Därför ville vi vända oss till elever i årskurs 4 – 6 för att undersöka hurde resonerar kring sin upplevda matematikängslan.Studien syftar till att synliggöra elevers känslor för matematik och de orsaker som kan ledatill ängslan i matematik. Studien syftar också till att undersöka elevernas egen syn på vilkaåtgärder som kan vidtas för att de inte ska behöva känna ängslan i matematik. Vi villuppmärksamma problematiken med matematikängslan, samt bidra med kunskap för att skapaen större förståelse kring ängslan i matematik. Underlaget till studiens empiri hämtades från cirka 300 elever på två skolor i årskurs 4-6. Enenkätundersökning, där elever skattade sin känsla för matematik utifrån olika påståenden,utgjorde grunden för urval. Tio elever valdes därifrån ut för halvstrukturerade kvalitativaintervjuer, där de resonerade kring sin ängslan i matematik.TeoriStudien är kvalitativ med en fenomenologisk ansats och intar ett relationellt perspektiv påpedagogik och specialpedagogik. Inom fenomenologin söks förståelse för elevens livsvärldoch det upplevda sociala fenomenet som studeras, i detta fall matematikängslan. Denrelationella pedagogiken försöker förstå relationernas påverkan för lärandet. Elevernas unikaröster, i form av tankar och känslor förstås då i relation till omvärlden.ResultatStudien visar på omgivningens och relationers betydelse, både för uppkomst och orsak tillmatematikängslan. De orsaker eleverna resonerar om är sin självkänsla och tilltro till sinförmåga, samt omgivningens påverkan på eleven. Ytterligare orsaker eleverna resonerar om äratt matematiken är för svår, att elevernas prestationer mäts vid prov, att matematik ska utföraspå en viss tid eller elevernas jämförelser med kamrater.De åtgärder som kan göras för att hindra uppkomst eller minska ängslan i matematik handlarom att bemöta de orsaker till ängslan i matematik som eleverna resonerat om genom attförändra den omgivning eleverna befinner sig i.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)